روشهای ورود به بازار

انواع بازاریابی و روش های ورود به بازار

مثال هایی از انواع روش های ورود به بازار و جلب نظر مشتری

بازاریابی و معرفی خود و محصول خود به مشتری فقط مخصوص فروشندگان نیست. همه افراد جامعه برای معرفی خودشون و پرزنت کردن خود و شغل و توانایی هاشون نیاز به یادگیری روش های بازاریابی رو دارن.

ما انواع بازاریابی رو داریم که برخی بسیار تاثیر گذار هستند و برخی کمتر. روش های بازاریابی که بیشتر در ایران متداول هستند :

 • با تبلیغات تلویزیونی
 • تلفنی
 • پیامکی
 • اینترنتی
 • شرکت با شرکت
 • شرکت با خریدار
 • تبادلی
 • برند
 • کلامی
 • تعاونی
 • گروه اجتماعی

و کلی اسم دیگه ! ولی اینجا می خوام با یک مثال روش های مهم بازاریابی رو برای همیشه در ذهن شما ماندگار کنم :

?ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ، ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ رو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻦ و ازش ﺧﻮﺷﺘﻮن ﻣﯿﺎد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺶ و ﻣﯽ ﮔﯿﻦ : “ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻢ ، ﺑﺎ ﻣﻦ ازدواج ﮐﻦ” ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
?ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوﺳﺘﺎﻧﺘﻮن ، ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ رو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻦ و ازش ﺧﻮﺷﺘﻮن ﻣﯿﺎد ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﺗﻮن ﻣﯿﺮه ﭘﯿﺶ دﺧﺘﺮه ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻪ و ﻣﯽ ﮔﻪ : “ اون ﭘﺴﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﯾﻪ ، ﺑﺎﻫﺎش ازدواج ﮐﻦ” ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
?ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ، ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ رو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻦ و ازش ﺧﻮﺷﺘﻮن ﻣﯿﺎد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺶ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﺶ رو ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻦ ، ﻓﺮدا ﺑﺎﻫﺎش ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻦ و ﻣﯽ ﮔﯿﻦ : “ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻢ ، ﺑﺎ ﻣﻦ ازدواج ﮐﻦ” ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ
?ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ، ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ رو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻦ و ازش ﺧﻮﺷﺘﻮن ﻣﯿﺎد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺮاواﺗﺘﻮن رو ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻦ و ﻣﯿﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺶ ، اون رو ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﯿﻦ ، وﻗﺘﯽ ﮐﯿﻔﺶ ﻣﯽ اﻓﺘﻪ ﺑﺮاش از روی زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻦ ، در آﺧﺮ ﻫﻢ ﺑﺮاش درب ﻣﺎﺷﯿﻦ رو ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻦ و اون رو ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮاری ﮐﻮﺗﺎه دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻦ و ﻣﯿﮕﯿﻦ : ” در ﻫﺮ ﺣﺎل ، ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻢ ، ﺑﺎ ﻣﻦ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟” ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻦ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
?ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ، ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ رو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻦ ﮐﻪ داره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺎد و ﻣﯿﮕﻪ : “ﺷﻤﺎ ﭘﺴﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﯽ ، ﺑﺎ ﻣﻦ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟” ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری
?ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ، ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ رو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻦ و ازش ﺧﻮﺷﺘﻮن ﻣﯿﺎد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺶ و ﻣﯽ ﮔﯿﻦ : “ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻢ ، ﺑﺎ ﻣﻦ ازدواج ﮐﻦ” ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اون ﻫﻢ ﯾﮏ ﺳﯿﻠﯽ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻧﺜﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻦ پس زدﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی
?ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ، ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ رو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻦ و ازش ﺧﻮﺷﺘﻮن ﻣﯿﺎد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺶ و ﻣﯽ گی : “ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻢ ، ﺑﺎ ﻣﻦ ازدواج ﮐﻦ” و اون ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻤﺎ رو ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻦ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
?ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ، ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ رو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻦ و ازش ﺧﻮﺷﺘﻮن ﻣﯿﺎد ،وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﯿﻦ ، ﺷﺨﺺ دﯾﮕﻪ ای ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻪ و ﺑﻪ دﺧﺘﺮه ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻢ ، ﺑﺎ ﻣﻦ ازدواج ﮐﻦ” ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻦ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ
?ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ، ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ رو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻦ و ازش ﺧﻮﺷﺘﻮن ﻣﯿﺎد ،وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﯿﻦ : “ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻢ با من ازدواج کن همسرتون پیدا میشه به این میگن منع ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار

امیدوارم این مثال ها همیشه یادتون باشه و بتونین در فرصت های مختلف ازشون بهره برداری کنین.

همچنین روشهای مدرن بازاریابی رو میتونی از فصل ۱۰ و ۱۱ این دوره ویژه مطالعه کنی. راز موفقیت اینجاست !

4 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

 1. مهدیه گفتند که :

  سلام و ممنون بابت مطالب خوب و ارزشمند و خیرخواهانه تون

  پاسخ
 2. مهدی شادی گفتند که :

  سلام
  واقعاً شما معجزه می کنین
  از کجا فهمیدین من دم عیدی دنبال راه های بازاریابی هستم ؟؟؟؟
  اگه میشه بیشتر در مورد تبلیغات در بازار شب عید بگید

  پاسخ
 3. عارفه رضایی گفتند که :

  سلام استاد عزیز و دوست داشتنی من

  آقا من عاشق طرز بیان و صحبت های آمیخته با طنز شما هستم خیلی تشکر

  پاسخ